Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Stichting: Stichting Samen Sterk voor Goede Doelen Boxmeer

2. Donaties: Aan de Stichting ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.

3. Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Stichting van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.

4. Doelstellingen: Door de Stichting vastgestelde doel en streven dat we beoogen te behalen.

Artikel 2: Algemeen

De Stichting is opgericht met als doel fondswerving voor in Boxmeer collecterende Goede Doelen die de ANBI status hebben en over het algemeen landelijk actief zijn.

1. De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel: 59274514 

2. De Stichting heeft als doel collectieve fondswerving voor in Boxmeer collecterende Goede Doelen die de ANBI status hebben.

3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het door middel van het organiseren van een jaarlijkse collecteweek.

4. De Stichting heeft per definitie alleen geldmiddelen om de collecte te kunnen organiseren. De ontvangen donaties zullen zo snel mogelijk worden overgemaakt naar de betreffende (vooral landelijke) Goede Doelen:

Het vermogen kan (tijdelijk) bestaan uit:

  • Subsidies, donaties, fondsen en andere bijdragen.
  • Alle andere verkrijgingen en baten,
  • Alle ontvangen gelden worden overgemaakt met aftrek van gemaakte kosten in betreffend collectejaar.

Artikel 3: Donaties

1. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de Stichting.

2. Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden

3. Donaties kunnen per contant, via machtiging, via betaalverzoek, via bankoverschrijving of via de website www.goededoelenboxmeer.nl plaatsvinden.

4. Voor het verwerken van de donaties maakt de Stichting gebruik van Mollie (een betaaldienstverlener) die de donaties via de website voor de Stichting faciliteert. Meer informatie vind je op www.mollie.nl

5. Mocht na (onverhoopte) opheffing van de Stichting, betaling van alle onkosten en nog een geldelijk bedrag overblijven dan zal die aan een door de Stichting te bepalen goed doel ter beschikking worden gesteld. Een en ander volgens de statuten bepaald dient dat doel ook een geldige ANBI status te hebben.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

1. De Stichting, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid.

2. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid van de Stichting zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stichting en donateur, welke kunnen worden geraadpleegd op de website van de Stichting. 

Bij deze als "Disclaimer" voor deze website: 

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Doorverwijzingen met andere sites zijn met zorg geselecteerd op relevantie en kwaliteit. Wij zijn niet aansprakelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid op de via doorverwijzingen gemaakte link naar dergelijke websites en de verstrekte informatie daarop, dan wel de juistheid van de link. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is. Meld het ons als u van mening bent dat de weergegeven informatie onjuist of onvolledig is en/of een van de door op onze site aangeboden doorverwijzingen niet correct werkt of niet de gewenste informatie geeft.

Artikel 5: Persoonsgegevens

1. De door de Donateur (eventueel) verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand.

2. De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verwerken van de financiele transacties en om contact op te nemen indien de transactie onverhoopt niet lukt (storing geeft of anderszins).

3. De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken of aan derden verstrekken, anders dan voor (bijvoorbeeld uitvoeren van) een fianciele transactie richting bank/betaalinstelling/technische dienstverlener noodzakelijk is.

4. De donateur heeft de mogelijkheid om een donatie anoniem te verstrekken. Dat kan via contant geld. Via betaalinstelling of machtiging is het niet anoniem, maar zoals genoemd in artikel 5 lid 3 zullen individuele donatie-gegevens niet openbaar gemaakt worden of aan derden worden verstrekt.

Artikel 6: Klachten- / geschillenregeling

1. Op alle geschillen tussen Stichting en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt.

2. Bij voorkeur wordt een klacht / geschil eerst opgepakt en behandeld door het bestuur van de Stichting.

3. Is er na behandeling / beantwoording door het bestuur nog steeds een geschil, dan kan dit beslecht worden door de rechtbank (c.q. rechtbank sector kanton) van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij.

Boxmeer, januari 2023 

Stichting Samen Sterk voor Goede Doelen Boxmeer